schedule

Closed schedule for July ~ August 2019

휴무 및 일정 변경은 3주 전에 업데이트됩니다.

참고하시어 이용하시는데 불편함 없으시기 바랍니다.

  • 8/19MON
  • 8/20TUE
  • 8/21WED
  • 8/22THU
  • 8/23FRI
  • 8/24SATWeekend Closed
  • 8/25SUNWeekend Closed
  • 8/26MON
  • 8/27TUE
  • 8/28WED
  • 8/29THU
  • 8/30FRI
  • 8/31SATWeekend Closed
  • 9/1SUNWeekend Closed
  • 9/2MON
  • 9/3TUE
  • 9/4WED
  • 9/5THU
  • 9/6FRI휴무
  • 9/7SATWeekend Closed
  • 9/8SUNWeekend Closed